Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.4.2014

Účast: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Dvořák Vlastimil, Šmergl Zdeněk, Ing. Navrkal Tomáš

Omluven: 2

Nepřítomen: 2

Zapisovatel: Ing. Navrkal Tomáš

Ověřovatel zápisu: Dvořák Vlastimil, Šmergl Zdeněk

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Schválení účetní závěrky za rok 2013

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013

Informace k POV

Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Vlastimila Dvořáka a Zdeňka Šmergla a zapisovatelem Ing. Tomáše Navrkala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Schválení účetní závěrky za rok 2013

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem jednotlivých výkazů vztahujících se k roční účetní závěrce k 31.12.2013 – Výkaz FIN 2-12, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha a Příloha k roční účetní závěrce.

Usnesení č.7/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku za rok 2013 v rozsahu předložených účetních výkazů.

pro 4 členové

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 1 člen

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013

Byl předložen závěrečný účet obce Zbilidy za rok 2013 zpracovaný obecní účetní, paní Duchanovou, spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2013 provedenou Krajským úřadem Kraje Vysočina, viz. příloha č. 1 a 2. Krajský úřad Kraje Vysočina na základě žádosti obce Zbilidy přezkoumal hospodaření obce za rok 2013. Toto přezkoumání proběhlo dne 20. března 2014 a hospodaření obce bylo shledáno bez chyb a nedostatků.

Usnesení č.8/2014

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předložený závěrečný účet obce za rok 2013 a Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.

pro 4 členové

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 1 člen

5. Informace k POV

Krajský úřad schválil z fondu POV pro obec Zbilidy příspěvek ve výši 106000,-Kč.

6. Různé

1.   Bylo navrženo vyvěsit na úřední desce záměr o pronájmu pozemku parc. č. 1348 za nájemné 1000,-Kč/rok.

Usnesení č.9/2014

Zastupitelstvo obce neschvaluje vyvěšení záměru o pronájmu pozemku (z důvodu nenaplnění potřeby nadpoloviční většiny souhlasných hlasů dle §87 Zákona o obcích).

pro 3 členové

proti 1 člen

zdržel se hlasování 1 člen

2.   Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 „o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ musí být pozměněna v bodě řešící úlevy od poplatků a to tak, že výpis poplatníků s úlevou nesmí být jmenovitý, ale definovaný dle čísel popisných.

Vyhláška bude připravena ke schválení na příští zastupitelstvo.

3.   Dne 7.6.2014 bude uspořádán obecní výlet na Lipno na Stezku korunami stromů. Doprava pro všechny účastníky zájezdu a vstupné pro děti do 15 let bude zdarma.

Usnesení č.10/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na obecní výlet ve výši 10000,-Kč.

pro 5 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

4.   Byl podán návrh na příspěvek ve výši 3000,-Kč pro obecní účetní za přípravu k finančnímu auditu a za řádné vedení účetnictví.

Usnesení č.11/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro paní účetní ve výši 3000,-Kč.

pro 5 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

5.   Usnesení č.12/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje od 1.5.2014 nástup 1,5 obecního zaměstnance s dotací od Úřadu práce. Jedná se o plný úvazek pro Zdeňka Šmergla a poloviční úvazek pro Michala Strejčka.

pro 5 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

6.   Byl navržen příspěvek pro hokejový tým HC Zbilidy ve výši 5000,-Kč.

Usnesení č.13/2014

Zastupitelstvo obce navrhovaný příspěvek odsouhlasilo.

pro 4 členové

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 1 člen

Zapsal: Ing. Tomáš Navrkal

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starosta obce Zbilidy:

Vlastimil Dvořák                                                                                Roman Hejduk

Zdeněk Šmergl