Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.6.2014

Účast: Huďa Jiří, Dvořák Vlastimil, Šmergl Zdeněk, Krainer David, Rychecká Lenka, Ing. Navrkal Tomáš

Omluven: 1

Nepřítomen: 1

Zapisovatel: Ing. Navrkal Tomáš

Ověřovatel zápisu: Huďa Jiří, Krainer David

 

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Návrh rozpočtové změny č.1/2014

Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18:00 hodin místostarostou obce Jiřím Huďou.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Místostarosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Jiřího Huďu a Davida Krainera a zapisovatelem Ing. Tomáše Navrkala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Návrh rozpočtové změny č.1/2014

Byl předložen návrh rozpočtové změny č.1/2014 zpracovaný obecní účetní, paní Duchanovou, viz. příloha č.1.

Usnesení č.15/2014

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předložený návrh rozpočtových změn.

pro 5 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 1 člen

4. Různé

1. Manželé Požárovi podali žádost o koupi pozemku p.č. 422/22 o výměře 287 m2, který je v majetku obce Zbilidy.

Usnesení č.14/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku za 5,-Kč/m2.

pro 6 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

2. Usnesení č.16/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na dekoraci a věšákovou stěnu pro prostor bowlingu.

pro 6 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

3. Z důvodu zpevnění oplocení dětského hřiště před kulturním domem bude zakoupen a instalován napínací drát včetně příslušenství.

Přílohy: 1. Návrh rozpočtové změny č.1/2014

 

Zapsal: Ing. Tomáš Navrkal

 

Ověřovatelé zápisu:                              Starosta obce Zbilidy:

Jiří Huďa                                            Roman Hejduk

David Krainer