Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2.9.2014

Účast: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Dvořák Vlastimil, Šmergl Zdeněk, Krainer David, Rychecká Lenka, Ing. Navrkal Tomáš

Omluven: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Ing. Navrkal Tomáš

Ověřovatel zápisu: Hejduk Roman, Šmergl Zdeněk

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Romana Hejduka a Zdeňka Šmergla a zapisovatelem Ing. Tomáše Navrkala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Různé

1. Firmě STATUS stavební a.s., která realizovala rekonstrukci kulturního domu, byla zaslána oficiální zpráva o závadách na díle. Závady budou odstraněny v rámci záruky na dílo.

2. Starosta obce požádal inventarizační komisi o předání inventur za rok 2013.

3. Usnesení č.18/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje od 1.9.2014 nástup obecního zaměstnance s dotací od Úřadu práce. Jedná se o plný úvazek pro Hanu Bílou.

pro 7 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

 

Zapsal: Ing. Tomáš Navrkal

Ověřovatelé zápisu:            Starosta obce Zbilidy:

Roman Hejduk                    Roman Hejduk

Zdeněk Šmergl