Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7.10.2014

Účast: Huďa Jiří, Dvořák Vlastimil, Šmergl Zdeněk, Rychecká Lenka, Ing. Navrkal Tomáš

Omluven: 2

Nepřítomen: 2

Zapisovatel: Ing. Navrkal Tomáš

Ověřovatel zápisu: Huďa Jiří, Rychecká Lenka

 

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Schválení návrhu zadání Územního plánu a Schvalovací doložky

Výběr dodavatele Územního plánu

Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18:00 hodin místostarostou obce Jiřím Huďou.

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Místostarosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Jiřího Huďu a Lenku Rycheckou a zapisovatelem Ing. Tomáše Navrkala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Schválení návrhu zadání Územního plánu a Schvalovací doložky

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh zadání Územního plánu a Schvalovací doložky.

Usnesení č.19/2014

Zastupitelstvo obce Zbilidy dle §6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), schvaluje návrh zadání Územního plánu Zbilidy včetně Schvalovací doložky.

pro 5 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

4. Výběr dodavatele Územního plánu

Zastupitelstvu obce byla pro vytvoření Územního plánu navržena projekční kancelář Urbanistické středisko Jihlava s.r.o.

Usnesení č.20/2014

Zastupitelstvo obce Zbilidy pověřuje starostu obce uzavřením a podepsáním smlouvy o dílo.

pro 5 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

5. Různé

neprojednávalo se

Zapsal: Ing. Tomáš Navrkal

 

Ověřovatelé zápisu:                    Starosta obce Zbilidy:

Jiří Huďa                                    Roman Hejduk

Lenka Rychecká