Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.11.2014

Účast: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Palánová Žaneta, Trojanová Hana, Komzák Pavel

Omluven: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Žaneta Palánová

Ověřovatel zápisu: Huďa Jiří, Komzák Pavel

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Návrh rozpočtu obce pro rok 2015 s výhledem na roky 2016 – 2018

Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Jiřího Huďu a Pavla Komzáka a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Návrh rozpočtu obce pro rok 2015 s výhledem 2016 – 2018

Návrh rozpočtu pro rok 2015 s výhledem na roky 2016-2018 byl dne 18.11.2014 předložen zastupitelstvu obce předsedou finančního výboru p. Pavel Komzákem a byl projednán ve všech položkách příjmů a výdajů.

Usnesení č. 29/2014

Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu pro rok 2015 s výhledem do roku 2018. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce obce Zbilidy.

pro 7 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

4. Různé

Nově vznikající rybářský spolek (název bude upřesněn) podal žádost o pronájem obecních rybníků „Doubek“ a „Euro“ za účelem chovu ryb a možností odchytu.

Spolek rybářů Zbilidy podal žádost o pronájem obecního rybníku „Doubek“ za účelem zejména chovu generačních ryb.

Usnesení č. 30/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu obecních rybníků „Doubek“ na pozemku p.č. 1125 a „Euro“ na pozemku p.č. 1289/2.

pro 6 členů

proti 0 členů

zdržel se hlasování 1 člen

3. SDH Zbilidy požádalo ZO o proplacení opravy kabelu veřejného osvětelení ve výši cca 8.000,-- Kč.

Usnesení č. 31/2014

Zastupitelstvo obce proplacení opravy kabelu veřejného osvětlení ve výši cca 8.000,-Kč.

pro 7 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Rostislava Štěpána o prodej pozemků p.č. 284/35 a p.č. 284/4, které jsou v majetku obce Zbilidy, na základě smlouvy o smlouvě budoucí z roku 2002.

Usnesení č. 32/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 284/35 a p.č. 284/4, k. ú. Zbilidy panu Rostislavu Štěpánovi

pro 7 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

 

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                Starosta obce Zbilidy:

Jiří Huďa                                  Roman Hejduk

Pavel Komzák