Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9.12.2014

Účast: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Palánová Žaneta, Trojanová Hana, Komzák Pavel

Omluven: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Žaneta Palánová

Ověřovatel zápisu: Hejduk Roman, Žaneta Palánová

 

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Schválení rozpočtu obce pro rok 2015 s výhledem na roky 2016-2018

Pronájem rybníků „Euro“ a „Doubek“

Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Romana Hejduka a Žanetu Palánovou a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Schválení rozpočtu obce pro rok 2015 s výhledem na roky 2016 – 2018

Návrh rozpočtu, který byl dne 18.11.2014 předložen zastupitelstvu obce předsedou finančního výboru p. Pavlem Komzákem a byl projednán ve všech položkách příjmů a výdajů, byl shledán za úplný a řádně zpracovaný. K návrhu již nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení č. 33 /2014

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2015 s výhledem do roku 2018

pro:7 členů

proti: 0 členů

zdrželo se hlasování: 0 členů

Rozpočet pro rok 2015 bude vyvěšen na úřední desce obce Zbilidy.

4. Pronájem rybníků „Euro“ a „Doubek“

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na upuštění od záměru pronájmu rybníku „Doubek“ na pozemku p.č. 1125. Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě předložených nabídek a záměrů o pronájmu rybníku „Euro“ na pozemku p.č. 1289/2 nově vznikajícímu rybářskému sdružení na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za cenu 1.000,-Kč/rok. Sepsáním smlouvy byl pověřen starosta obce.

Usnesení č. 34/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje upuštění od záměru pronájmu rybníku „Doubek“.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 1

Usnesení č. 35/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem rybníku „Euro“ na pozemku p.č. 1289/2 nově vznikajícímu sdružení rybářů.

pro: 6

proti: 0

zdržel se hlasování: 1

5.Různé

Žádost Základní školy Větrný Jeníkov o příspěvek 3.500,-- Kč/žáka byla odložena.

Starosta obce jmenoval členy inventarizační komise p. Hanu Bílou, p. Zdeňka Šmergla a p. Michala Strejčka.

Usnesení č. 36/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje, že určeným zastupitelem pro jednání s pořizovatelem územního plánu obce Zbilidy bude starosta obce, pan Roman Hejduk.

pro: 7

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Byl vznesen návrh na paušální příspěvek na zorganizování akce rozsvěcení vánočního stromu dne 30.11.2014

Usnesení č. 37/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje paušální příspěvek ve výši cca 2000,- Kč na zorganizování akce „Rozsvěcení vánoční stromu“ dne 30.11.2014.

Starosta obce konstatoval, že manželé Trojanovi poskytli na akci rozsvěcení vánočního stromu dne 30.11.2014 dar v podobě ohňostroje.

Byl vznesen návrh na příspěvek na novoroční ohňostroj ve výši cca 5.000,-- Kč

Usnesení č. 38/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na novoroční ohňostroj ve výši cca 5.000,-- Kč

pro: 6

proti: 0

zdržel se hlasování: 1

Zemědělské družstvo Zbilidy předložilo Smlouvu o zemědělském pachtu ohledně orné půdy v majetku obce Zbilidy

Usnesení č. 39/2014

Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu v předloženém znění.

pro: 7

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí smlouvy o pronájmu a následném odprodeji 8 ks kontejnerů 1100 l na tříděný odpad od MAS Třešťsko.

 

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                   Starosta obce Zbilidy:

Roman Hejduk                        Roman Hejduk

Žaneta Palánová