Registr oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům v tomto zákoně uvedeným povinnost předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených zákonem po celou dobu výkonu funkce.

Termín pro podání oznámení je každoročně do 30. června. Registr oznámení u zdejšího obecního úřadu obsahuje oznámení těchto veřejných funkcionářů: starosty a místostarosty obce

 

Postup při podání žádosti o přístup do registru

Žádost je možné podat osobně na Obecním úřadě Zbilidy; žadatel předloží občanský průkaz k ověření totožnosti.

Soubory ke stažení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění  [DOC],  [PDF]

Formulář čestného prohlášení [DOC],  [PDF]

Žádost o nahlížení do registru oznámení [DOC],  [PDF]

 

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do písemné podoby registru oznámení je možné na základě předchozí žádosti v budově Obecního úřadu ve Zbilidech v úředních hodinách (každý pátek v době od 18:00 do 19:00 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě).

Poučení

V případě, že by někdo zpracovával údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, nebo by porušil povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 zákona o skutečnostech, o nichž se dověděl z údajů evidovaných v registru, dopustil by se přestupku podle § 23, za který lze uložit pokutu až do výše 100.000,00 Kč.